thai flag small 

เพราะเหตุใดจึงต้องเป็นโรงเรียนนานาชาติ

ผู้ปกครองหลายท่านอาจสงสัยว่า หลักสูตรนานาชาติสามารถให้ประโยชน์อะไรแก่นักเรียนบ้าง โดยที่ โรงเรียนนานาชาติมีข้อดีหลายประการที่ท่านมิอาจได้รับจากโรงเรียนประเภทอื่น ดังต่อไปนี้

 • โรงเรียนนานาชาติเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อ เพราะผู้ที่มีคุณสมบัติทางการศึกษาในระดับนานาชาติยังเป็นที่ต้องการในมหาวิทยาลัยทั่วโลก
 • การเสริมสร้างให้นักเรียนมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ (ภาษาที่ใช้ทั่วโลก) เพราะโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการสอน
 • หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ การบริหารเวลา การแก้ไขปัญหา และทักษะความรู้เฉพาะทาง เพราะจะทำให้นักเรียนสามารถคิดและตัดสินใจเลือกเส้นทางสู่อนาคตและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 • โรงเรียนนานาชาติเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมอันหลากหลาย ซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดความเชื่อมั่นและความสามารถในการรับรู้ เข้าใจ สื่อสาร อันก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์
 • ความสามารถในการเข้าใจมุมมองของผู้คนและวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพของสถานประกอบการต่างๆทั่วโลก
 • การศึกษาในโรงเรียนนานาชาติเป็นการเตรียมความพร้อมรับมุมมองที่เป็นสากลและความเป็นพลเมืองโลกอย่างสมบูรณ์
 • การศึกษาในโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่จะรวบรวมองค์ความรู้และการให้คุณค่าในวัฒนธรรมดั้งเดิมร่วมกันกับวัฒนธรรมอื่น ๆ (ซึ่งนักเรียนจะเรียนรู้หลากหลายวัฒธรรม)
 • ความหลากหลายของมุมมองและทักษะทางวัฒนธรรม ส่งผลให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อหลักสูตรในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการต่างๆในปัจจุบัน
 • ผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่ดี เพราะหลักสูตรและคุณสมบัติของโรงเรียนนานาชาติ (เช่น องค์กรวัดระดับการศึกษานานาชาติเคมบริดจ์) จำเป็นต้องได้รับการรักษามาตรฐานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างชื่อเสียงด้านคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ทั่วโลก

คุณสมบัติพิเศษของโรงเรียนนานาชาติ

ผู้ปกครองมักมีคำถามว่า โรงเรียนนานาชาติมีความพิเศษและแตกต่างจากโรงเรียนประเภทอื่นอย่างไร โดยที่ โรงเรียนนานาชาติมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. คุณภาพ: เนื่องด้วยโรงเรียนนานาชาติมีหลักสูตรการเรียนการสอน และระบบการสอบที่ได้รับมาตรฐานจากสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและชื่อเสียงระดับโลก อีกทั้ง ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดเชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพราะโรงเรียนนานาชาติจะต้องได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรต่างประเทศในการกำหนดและชี้วัดประสิทธิภาพ โดยจะพิจารณาจากความเป็นเลิศในทุกด้านของการดำเนินงาน (อาทิ การเรียนการสอน หลักสูตรเนื้อหา สุขภาพและความปลอดภัย การบริหารงาน งานอาคารสถานที่ ฯลฯ)
 2. วุฒิการศึกษา: เนื่องด้วยโรงเรียนนานาชาติสามารถสร้างคุณสมบัติอันเป็นจุดเด่นของคุณภาพการศึกษาที่ไม่เพียงแต่เป็นที่ต้องการในประเทศของตนเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการต่างๆทั่วโลก ดังนั้น คุณสมบัตินี้จึงเปรียบเสมือนหนังสือเดินทาง ซึ่งจะให้สิทธิ์การเข้าถึงหลักสูตรระดับปริญญา การสร้างโอกาสการได้รับการว่าจ้าง และข้อได้เปรียบด้านอาชีพการงานที่ดีที่สุดเหมาะสมกับสาขาวิชาที่เรียน
 3. หลักสูตร: เนื่องด้วยหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติเป็นเนื้อหาที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และมีความหลากหลาย (ไม่จำกัดแต่เนื้อหาเฉพาะถิ่น) ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะของกรณีศึกษา และเอกสารประกอบการเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความตระหนักในประเด็นต่างๆของโลก (เช่น ความยุติธรรมทางสังคม จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม) นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความเข้าใจในความแตกต่างกันของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นพลเมืองโลก
 4. กระบวนการ: เนื่องด้วยหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สามารถชี้วัดได้มากกว่าการให้นักเรียนจดบันทึก หรือท่องจำ เพราะการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติจะส่งเสริมการคิดอย่างอิสระและมีความรับผิดชอบ อีกทั้ง ยังเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การจัดทำข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนแนวคิดทางทฤษฎีและมุมมองอย่างเป็นขั้นตอน
 5. โครงสร้าง: เนื่องด้วยหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติยึดหลักแนวคิดการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด (ซึ่งมีการรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติจากทั่วโลกในแต่ละปี) จากนั้นจะถูกนำมาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอน การประเมินผล และเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละปี วิธีนี้ถือว่าการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่มีวิวัฒนาการเช่นเดียวกับการพัฒนาตนเองของนักเรียน (เช่น ความสัมพันธ์แบบที่เชื่อมโยงให้มีการปรับให้เข้ากันกับความต้องการใหม่ๆแทนการคงไว้ดังเดิม) ดังนั้น จึงสามารถมั่นใจได้ว่าเนื้อหาบทเรียนของโรงเรียนนานาชาติจะมีความเกี่ยวข้อง ทันสมัย มีความน่าสนใจและคุณประโยชน์มากมาย

เพราะเหตุใดจึงต้องเลือกเรียนที่บลูมส์เบอรี่

โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่มีระบบการศึกษานานาชาติที่ดีที่สุด เราจึงมีความภาคภูมิใจในองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะนักเรียนของเรามาจากประเทศต่างๆ ซึ่งได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน ฮ่องกง พม่า สิงคโปร์ เยอรมนี บราซิลและเวสต์อินดีส พวกเขาจึงสามารถเพลิดเพลินกับโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่น ๆ จากคุณครูและผู้อื่น จึงก่อให้เกิดการขัดเกลาทางสังคมที่สำคัญ

เนื่องด้วยไม่มีการแบ่งแยกรุ่น ภูมิหลัง และที่มาของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ดังนั้น สมาชิกของโรงเรียนทุกคนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโรงเรียน จึงทำให้บรรยากาศภายในโรงเรียนเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น

บลูมส์เบอรี่ คือ โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรเคมบริดจ์ ซึ่งหมายความว่า ได้มีการนำหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตรจากองค์กรวัดระดับการศึกษานานาชาติเคมบริดจ์ (CIE) ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับโลกที่ใหญ่และเป็นที่รู้จักมากที่สุด อีกทั้ง CIE ยังเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษามานานกว่า ๘๐๐ ปี ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนฯจึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ CIE กำหนดไว้

รูปแบบการเรียนการสอนเป็นไปตามรูปแบบของ CIE ซึ่งมาจากหลักสูตรแห่งชาติของประเทศอังกฤษ (เหมาะสำหรับนักเรียนต่างวัฒนธรรมและสัญชาติดังที่กล่าวไปข้างต้น) โดยจะมีตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงเยียร์ ๑๒ และสำหรับตั้งแต่ช่วงชั้นที่ ๑-๕ จะได้รับการประเมินผลการสอบโดยองค์กร CIE นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรซิกธ์ ฟอร์มซึ่งจะเริ่มต้นดำเนินการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้

โรงเรียนฯ ได้ยื่นขอเข้าเป็นสมาชิกจากสถาบันประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรอังกฤษทั่วโลก (Council of International Schools - CIS) และคาดว่าจะมีการเข้ารับการประเมินเบื้องต้นจากหน่วยงาน CIS ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงเรียนฯ ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC) ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่รับผิดชอบในการเข้าเยี่ยมชมและทำการประเมินโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติในราชอาณาจักรไทย เพื่อประเมินคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้และชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักเรียน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทางการเงิน กระบวนการกำกับดูแล ระบบการประกันคุณภาพ และการรับรองมาตรฐาน

กระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่า “การประกันคุณภาพภายใน (IQA)” ซึ่งโรงเรียนฯผ่านการประเมินด้วยผลคะแนน IQA ๙๖ เต็ม ๑๐๐ คะแนน

บลูมส์เบอรี่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) และหอการค้าอังกฤษประจำประเทศไทย (British Chamber of Commerce of Thailand) จึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์กรเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันบลูมส์เบอรี่มีคุณครูทั้งหมด ๑๔ ท่านที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน ๒ ท่าน มาจากประเทศแคนาดาจำนวน ๑ ท่าน และท่านอื่นๆมาจากสหราชอาณาจักร) ซึ่งคุณครูทุกท่านล้วนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างครบถ้วนและมีความชำนาญในการสอน

นักเรียนของบลูมส์เบอรี่จะได้รับความเพลิดเพลินจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ECAs) ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่าย และนอกจากนี้ ยังได้รับประโยชน์ต่างๆจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นที่โรงเรียนตลอดปีการศึกษา

บลูมส์เบอรี่เคารพในวัฒนธรรมไทย เพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ จึงมีเป้าหมายที่จะสอดแทรกความเข้าใจและความเคารพต่อวัฒนธรรมไทยในเนื้อหาบทเรียน กิจกรรมและเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลวันลอยกระทง เป็นต้น

บลูมส์เบอรี่มีการสนับสนุนความสามารถพิเศษในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ซึ่งหมายความว่า นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจะได้รับการสนับสนุนให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆได้อย่างเหมาะสม

ผู้ปกครองได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง และ/หรือเข้าร่วมพูดคุยหารือกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความคืบหน้าทางการเรียนของนักเรียนหรือประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

บลูมส์เบอรี่มีอาคารที่ได้รับการออกแบบตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมอังกฤษ (เช่น ซุ้มประตูทรงโค้ง) อีกทั้ง ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่นักเรียนควรได้รับ มีบริการอาหารกลางวันในแต่ละวัน (ซึ่งจะมีการสับเปลี่ยนรายการอาหารที่แตกต่างกัน) ด้วยเหตุนี้ นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่โดยบุคลากรของโรงเรียนฯตลอดทั้งวัน

โรงเรียนฯมีพื้นที่สนามหญ้าเหมาะสำหรับกิจกรรมนันทนาการและสันทนาการ

นอกจากนี้ ยังมีบริการรถโดยสารประจำทาง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับนักเรียนของเรา

แอนดรู แอลเลียต BA (ออกซ์ฟอร์ด) M Phil (เคมบริดจ์)
ครูใหญ่

ดาวน์โหลด - เพราะเหตุใดจึงต้องเลือกโรงเรียนนานาชาติ และเพราะเหตุใดจึงต้องเลือกบลูมส์เบอรี่ | PDF (389KB)